Page 2 - i08
P. 2

12 6                         םיניינעה ןכות
                  םילכוא  יפסו רואיל
                   ,בוט  םיחוודמ                       ,םירקי םיבשות
                בוט םישוע  חטשהמ                הניחב לכמ ונילע רבוע םח ץיק
                                        םיגירחה םייונישה לשב .תירשפא
                                        םוח לג ונילע רבוע ימלועה םילקאב
                                        לשב ,תוהובג תורוטרפמט םע גירח
                                        ונילע תרבוע תיטפשמה הכפהמה
                                         .תובוחרבו תיבב דחוימב תטהול הפוקת
                                        ןויליגבו בוטב רוחבל הכישממ ינא
                                        רואיל יתרושקתה גוזהש ולגת שדחה
                                        ,םייתעבגמ םיחוודמ הידבוע יפסו ןניק
                      16                  לש היחוור לכש ,הניתנ לש זע ןוצר
                                        םע אלפומ שיא ,סקו ילתפנ תא וריכת
                                        המורתל םידעוימ םיקהש הדעסמה
                       ןמילוס                          .הרבחל
                       ןטקה                שדחה רישה םע שגרתהל םג ולכות
                       ןמילוסו              םע ןמזב רוזחל ,ףוניהזוכ ןאיל לש
                       לודגה               לש םרופיס תא תרזחשמה ינדע עטנ
                                        לעפתהלו לודגה ןמילוסו ןטקה ןמילוס
                                        לש תויפהפיה ספיספה תודובעמ
                                                .ןולא ימר ןמואה
                                                 ,הנהמ האירק
                28                       ברפנזור הגנ ר"ד
          ךומנ דרת המכ דע
           ?הבהא ליבשב

    41                 38                 30    רואקרז     ףוניהזוכ ןאיל           יתיב שרגמ
     ימ' שדח רישב
     'יתוא בהאי

    ןיבור קיציא :םוליצ .םייתעבגב םייתרבח םימזימל םידעוימ ויחוור לכש 'זזאב' יאקירמאה רניידה לש תלהנמה ןמואב לג רעשה תנומתב


            054-9888893 :תוריכמו םוסרפ             :םיפתתשמ
               1-5354-9888893 :סקפ  ,תג קיליא ,לרוג םדא ,ףולא םור ,ליאיבא בד
                         -ןונבל ימענ ,בל יעור ,ןהכ הליה ,רדנלוה ןורי
                         עטנ ,יניס תיור ד"וע ,ןיכלמ ןתנוהי ,תשק
      וניאו דבלב יללכ עדימכ שמשמ ןיזגמב יוצמה עדימה לכ .ילואש יבא ,ברפנזור הגנ ר"ד ,רוזנפ רב ,ינדע
       הצלמה םינכתב תוארל ןיא .ינטרפ ץועיל ףילחת הווהמ
      .תועדומה ןכות לע תיארחא תכרעמה ןיא .אוהש גוס לכמ ברפנזור הגנ ר"ד :תישאר תכרוע
          ."מ"עב תרושקת סולפ"ל תורומש תויוכזה לכ
              וא םסרפל ,קיתעהל ,לפכשל ןיא    H ןטרגניו תיגח :יפרג בוציע     הביבסהו םייתעבג ןיזגמ
             ,ןיזגמה תא איהש ךרד לכב ץיפהל    ןיבור קיציא :תכרעמה םלצ
             לבקל ילבמ ונממ םיקלח וא ונכות
                 .בתכב טרופמ רושיא      מ"עב תרושקת סולפ :ל"ומ
                            local@givatayimplus.co.il :ליימ
                   סולפ םייתעבג       www.givatayimplus.co.il
             givatayim plus סולפ םייתעבג

                                                   2
   1   2   3   4   5   6   7