Page 6 - i08
P. 6

ןניק רואיל
             הידבוע יפסו
       חטשהמ םיחוודמ

               יפס יטילופה ןשרפהו בתכה תא םתעמש םתא םג םא
               ולש רקובה תינכותב םייתעבגמ תויווח רפסמ הידבוע

               השיגמהו תבתכה ,ןניק רואילב םתיפצ וא ,ל"הצ ילגב
                עקרב םכלש בוחרה תא םתיהיזו חטשהמ תחוודמ

                  .הרקמב אל הז ,13 תושדח לש הרודהמב

                   םייתעבגב ןאכ שממ ררוגתמ יושנה גוזה

                         ברפנזור הגנ ר"ד
                     תורשקותמ תוישרפ תפישח לע םותח
                   חתפב לדגו ןויצל ןושארב דלונ )38( הידבוע יפס
                   טרופס בתככ תיאנותיעה וכרד תא לחה אוה .הווקת
                    ךשמהב ,2003ב סייגתה הילאש ל״הצ ילג תנחתב
                    תקלחמ שארל הנומ 29 ליגבו תסנכב בתכ שמיש
                    בתככ םיטלובה וימוסרפ ןיב .הנחתה לש תושדחה
                    תוישרפ לש הכורא הרוש תונמל ןתינ ירטנמלרפ
                    םלוצמה דועיתה םוסרפ ומכ תועודיו תורשקותמ
                    תניפס לע םישומחה םיליעפה דצל יבעוז ןינח לש
                    לשא ןתנ תשרפו )2010( הזעל טשמב הרמרמה
                    לשא תשירפל האיבהש )2012( מ״הר תכשל תדבועו
                    דקפמ סרפב הכז הידבוע יפס הילעש הפישח ,ודיקפתמ
                                .2012 תנשל ל"הצ ילג
                              ליבומו יתועמשמ בתכ
                   ןיבו יטילופ בתכל הנומו 10 תושדחל רבע 2015-ב
                   .ונוא תימדקאה הירקב םיטפשמב ןושאר ראותל דמל ןיבל
  ןמרקא ןנור :םוליצ                                 לאקזחי ןר :םוליצ

                                                   6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11