Page 8 - i08
P. 8

בורב וניזאת םא"
        תינכתל ,בשק

       ל"הצ ילגב רקובה
        יפס תא ועמשת
         ריניו הידבוע
        םיחחושמ ןיזוק
       לע - םייתעבג לע
       לע ,רקובב םיקקפה
       ,םירבהו תודעסמה

       ךוניחהו ןורטאיתה
           "ריעב


                                        יתועמשמ בתככ טלבתה הידבוע
                                        הפישחה ירוחאמ דמעש ליבומו
                                        ,ץנג ינב ,ןבל לוחכ ר"וי לש תוטלקהה לש
                                        הפישחו 2019-ב תוריחבה תוכרעמ ךלהמב
                                        תרושקתה רש םע והינתנ ךרעש החיש לש
                                        ברעתהל מ"הר הסינ הבש ,ארק בויא ,זאד
                                        ףשח הנורחאה הנשב קר .תרושקתה קושב
                                        הנידמה דע ,רבליפ המלש לש ותקסעה תא
                                           .דוכילה תגלפמ ידי לע 4000 קיתב
                                        ל"הצ ילגל רזח אוה 2022 ראוני שדוחב
                                        תיזכרמה רקובה תעוצר תא שיגהל לחהו
                                        ינידמה בתכה דצל 10:00-ל 8:00 ןיב
                                        ואצמת ,בשק בורב וניזאת םאו ,ןיזוק ריני
                                        לע - םייתעבג לע םיחחושמ םיינשה תא
                                        ,םירבהו תודעסמה לע ,רקובב םיקקפה
                                        תינכתב תונויארה .ריעב ךוניחהו ןורטאיתה
                                        ומכ ,תירוביצ הרעס םיררועמ םעפ אל
                                        ינור רבעשל הרטשמה ל״כפמ םע ןויארב
                                        שחנל היה רשפא יא״ יכ רפיסש ךישלא
                                        תשגה םע ודיקפתמ רטפתי אל והינתנש
                                                   .״םושיא בתכ
    היליבס ידע :םוליצ                           ואשינ ןורחאה רבמטפס שדוחב
          .ל"הצ רבוד תדיחיב התשע      קשחנ יתושדח דיקפת     עוריאב הידבוע יפסו ןניק רואיל
    ץורעב דובעל הלחה הרורחש רחאל  הלדג )33( ןניק רואיל תיאנותיעה  ןיב .תורבעמ ץוביק תכירבב ךרענש
    המליצו תינריקחתכ הליחתה איה .10  הבהא התודליב יכ תרפסמ איה .היסדרפב  םירבחה םג ויה ועיגהש םינמזומה
    טעמ אל תרתסנה המלצמה תועצמאב  לוק חותיפ הדמל ריעצ ליגמו ,רישלו קחשל  ףא וררוגתהש םהמ המכו עוצקמל
    ךותמ .תונוש תולווע ופשחש םיריקחת  תיירקב הדמל איה .הרטיגו רתנספב ןגנלו  םולש שיא רמת םהיניב םייתעבגב םה
       ןוצרו המצע תא חיכוהל תושיחנ  תעונתב הכירדמ התייה ,'רורד' ךוניחה     .רלה רואו ליא בדנו
       תויהל הבדנתה ,תוסנתהלו דומלל  יאבצה התוריש תאו ,דמולהו דבועה רעונה


                                                   8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13