Page 10 - i08
P. 10

הליחתה ןניק רואיל"
       ךותמו תינריקחתכ
       תא חיכוהל תושיחנ

       דומלל ןוצרו המצע
       הבדנתה ,תוסנתהלו
       תינרות תבתכ תויהל
       רקסלו עובש יפוסב
       "םיגירח םיעוריא    תושדח תא ןוסח הליא לש התביזע רחאל  תא םג הנורחאלו ,הקרפתה ןכמ רחאל רצק  רקסלו עובש יפוסב תינרות תבתכ
    תינכתה תא ןיגוריסל שיגמ הידבוע .13  תונמל והינתנ הלשממה שאר לש ותטלחה  24 ליגב 2013-ב .םיגירח םיעוריא
    תרדושמה 'יזכרמה הטמה' תיטילופה  הדעוה לע הנוממל םלסמא ידוד רשה תא  ךשמהבו הרובחת יניינעל תבתכל התנומ
    תוריחבה תכרעמ תפוקתב .ברעב תבשב          .תימוטא היגרנאל  תרגסמב .)2015( הלכלכ יניינעל תבתכ םג
    דחי ושיגה ףא ןניקו הידבוע הנורחאה  תצק לש תימדת יל התייה םייחה בור"  רוא לבנע תשרפ תא הרקיס איה דיקפתה
    התרגסמבש ,תפתושמ תיטילופ תינכת  עומשל םיעתפומ ללכ ךרדב םישנא .תינונח  לע רוא לש תוישיאה היתואצוה תא הפשחו
    םלסמא ידוד םע רוכזה ןויארב הפשחנ  הנואת יתישעש דע ,עונטק יל היהש      .תוחוקלה יפסכ ןובשח
    תלשממ לש תיטפשמה הקיקחה תינכת  הרפיס איה "יל קיפסה הזו דיה תא יתרבשו  יטילופה רבשמה לש ומוציעב 2020-ב
    ירוביצ חיש וררועש תורימא םגו והינתנ .'ץראה' ןותיעל ןויארב ןמלגופ ישל  ,תופוכתה תוריחבה תוכרעמו ךשמתמה
    קחצי הרותה תודהי ר״וי לש תאז ומכ בחרנ  ןושאר ראותל טרפ ,ןניק לש המוזרב  ןיב הפשח זאמו ,תסנכב תבתכל התנומ
    רתוי הרות דומלל"ש רמאש ףפונקדלוג  ,ביבא לת תטיסרבינואמ םיטפשמב  ר״וי םע ינויצילאוקה םכסהה תא רתיה
          ."תיזחל אצויש לייחמ השק  רקוב' רקובה תינכות תשגה םג םיעיפומ  ריבעהל הנווכהו זועמ יבא 'םענ' תגלפמ
    תא םישגופ םתאשכ האבה םעפב זא    לש השגה ,רלה רוא דצל רשע ץורעב 'רוא  םינכת לע תיארחאה הדיחיה תא ותוירחאל
    ,םראפרפוסב רותב םידמוע יפסו רואיל  'תושדחה ינפל' ,'שמח' ,'דוקרב' תינכותה  ליבוהש םוסרפ ,ךוניחה דרשמב םיינוציח
    םתס וא םייתעבג ןוינקב םילייטמ           .'םויה תושדח'ו  הבישיהמ תוטלקהה תא ,תירוביצ האחמל
    ורצעת טושפ ריעב הפקה יתבמ דחאב   תא ןיגוריסל השיגה םג הנורחאל  ףשחנ ןהבש 'הנימי' תגלפמ לש הרוגסה
               .םולש דיגהל  'ישיש' תרודהמ לש תיתרקויה העוצרה  ןמזש היצילאוקב הגלפמה ירבח לש ישוקה

      יפסו רואיל לש בייפ פוטה                       .4     ינויו ןייטשנייא קירא לש ״יטרדנטס הבהא ריש״ ?בוהא ריש .1

      .קדנסה :יפס ,אתבס עצבמ :רואיל ?בוהא טרס     .הציפ :יפס ,הטספ :רואיל ?בוהא לכאמ .2 .רטכר       ?השפוחל וילא סוטל םיצור םתייהש םוקמ .5                      .3
       ,והשמ אל וב תירלולסה הטילקהש םוקמ לכ"           ?םייחב העיפשמ תומד
                 "קתנתהל תצק רשפאו       .ל״ז ילא ,רוכבה יחא :יפס ,ילש אמא :רואיל                                                   10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15