Page 2 - I24
P. 2

םיניינעה ןכות          // תכרועה רבד


                                             ,םירקיה םייתעבג יבשות
                                       ,תוררועתה לש הנוע אוה ביבאה
                                       שי ונתיאמ דחא לכל .החירפו תושדחתה
                                       ביבאה תא ורובע למסמה דחוימ והשמ
                                                   .לכמ רתוי
                                       תובתכ אוצמל ולכות ונלש ביבאה ןויליגב
                                20       דחוימב םיבושח םימי השולשב תוקסועה
            "תוומלצ איגב הקיסומ"                 םוי ,האושל ןורכיזה םוי - ונלש הירוטסיהב
          םילילצ ןיחלמ רנייו תימע ר"ד                לכ .תואמצעה םויו ל"הצ יללחל ןורכיזה
              הדמשהה תונחממ            םש לכל"    םיבלשמה םירופיס ובוחב ןמוט םהמ דחא
                                "רנ שי    .ןוחצינו הרובג ,תודדומתה דצל רעצו בצע
                                קילדנ ,רפסנ  םידוהי םיניחלמ חיצנמ רנייו תימע ר"ד
                                תא רוכזנו   דחוימ ימואלניב טקייורפב האושב ופסנש
                                האושה     תתומע תא תלהנמ ןמרפיס הרונו שגרמו
                                       תקלדה סקט לש תרוסמ תמדקמה רנו םש
                                       תיתיבו תיתחפשמ תרגסמב ישיא ןורכיז רנ
                                               .האושה םוי ברע לכב
                                       ונתוא ףתשמ 188 ט"חמ דוד ןב רינ ם"לא
                                       ינורו םייתעבג ריעל ולש ישיאה רוביחב
                                       ל"ז רידא רנוירשה ויחא לע רפסמ ןרטש
                                       לע תפותה ברק ךלהמב ודבא ויתובקעש
                                          .םירופיכה םוי תמחלמב סמאש לת
                                       בשות ,ןמדירפ לט םע ןויאר ןויליגב דוע
                                       הנורחאה הנשב ךפהש 18 ןב םייתעבג
 לש תואמצעה םוי ףסומ" 34 'מע
       52                               לש םינוכתמ ,האושה םויל םישדח םירפס
 "סולפ םייתעבג                                ןווגמ ,םלועבו ץראב חילצמ ןמגודל
                                       םויב יאנפל תועצה ללשו השמ בגש ףשה

          "חבטמב םישגפנ"   לש ורופיס "שפחמ ינא ינב תא" 38     ,םכלש         .תואמצעה
                      ל"ז ןרטש רידא רנוירשה
        ףשה םע תואמצעה םויל                      ברפנזור הגנ ר"ד
             בגש השמ                  56                      ,רוזנפ רב ,הביל ימענ המענ ,תשק-ןונבל ימענ
                                                   :םיפתתשמ
                                        הרינ ד"וע ,ןמסייר רימע ד"וע ,ןורוא ןוריל ד"וע
                "יתיב שרגמ"                   ,ילואק ןור ,אדנל תנע ,יניס תיור ד"וע ,יזנכשא
               יביטרופס חוויד                   הרונ ,ןיכלמ ןתנוהי ,ןרטש בקעי ד"וע ,בל יעור
                  ריעהמ                      הגנ ר"ד ,ראונא יאור ,ליא יבא בד ,ןמרפיס
              26                              רמלק אדנל תנע :תיל"כנמ
                                             .בגש השמו לטסנ ןתמ ,ברפנזור

                                              ברפנזור הגנ ר"ד :תכרוע
                                             ןטרגניו תיגח :יפרג בוציע
                                            H
                                         בק דהוא ,ןיבור קיציא :תכרעמ ימלצ
                לש םסק"
                "רוחב
                םע ןויאר                   מ"עב )א.ע( תרושקת סולפ םייתעבג :ל"ומ
                                            5310801 םייתעבג 0855 .ד.ת
                לט ןמגודה                     local@givatayimplus.co.il :ליימ
                ןמדירפ                         www.givatayimplus.co.il

                     קרב"                     052-5188877 :תוריכמו םוסרפ
                   "םייניעב                         טנירפופרג :סופד
                   םויל ןויאר
                  םע תואמצעה                         סולפ םייתעבג
                  ם"לא 188 ט"חמ                 .תועדומה ןכות לע תיארחא תכרעמה ןיא
                   34                           .מ"עב "סולפ םייתעבג"ל
                    דוד ןב רינ
                                                תורומש תויוכזה לכ
                                                ,קיתעהל ,לפכשל ןיא
                                              ךרד לכב ץיפהל וא םסרפל
                                              וא ונכות ,ןיזגמה תא איהש
        םייתעבג לש תויגוצייה לוחמה תוקהל םע תואמצע םיגגוח :רעשה תנומתב        לבקל ילבמ ונממ םיקלח
     בק דהוא :םוליצ                                    .בתכב טרופמ רושיא
   1   2   3   4   5   6   7