Page 4 - I24
P. 4

// תושדחה רדח       ןוחצינהו הרובגה תכורעתב םיכרדומ םירויס
                         םינבל די תיבב          החצנהה רתא
                                       די תיבב שדחה

                                                םינבל    רתאב רוקיבו תוריציה ,םינמאה  םירויס ומייקתי 1.5.17 ןורכיזה םויב
    ומייקתי םירויסה .שדחה החצנהה  ןוחצינהו הרובגה תכורעתב םיכרדומ
    תועשב 1.5.17 םויב הלוגע העש לכב  םירויסה .םייתעבג םינבל די תיבב
                    ףותישב ןורכיזהו הרובגה תכורעתב
    .)תישפוח הסינכה( 13:00-9:00  םילספהו םירייצה דוגיא" תתומע
         .לאימע ימע ןב :רצואה  לע םירבסה וללכי "ג"ר םייתעבג


    תואמצעה םויב םיניירושמ םילכו םיקנט תכורעת
                                    הינב תא תרכוז ,הכירעמ ,הריקומ םייתעבג ריעה
                                    .הבר תובישח םילפונה תחצנהב האורו ןמזה לכ
                                    ילפונ תונומת תויולת םקוהש שדחה ןורכיזה ריק
                                    וספדוה תונומתה .םהיטרפו םייתעבג ריעה
                                    םהיתומש םיעיפומ םהיתחתמו תיכוכז יבג לע
                                    תנמ לע ןופטראמס י"ע הקירסל QR דוקרבו
                                    דיפל בצומ ריקה זכרמב .ללח לכ לע עדימ לבקל
                                          .החצנה טפשמ וביבסמו ןורכיז
                                    היננח םולש – םייתעבג םינבל די תיב להנמ
                                    םניה םייתעבגב םילוכשה םירוהה בור" יכ רפיס
                                    םהיריקי תחצנה אשונ .םירגובמ דואמ םישנא
    ,םילכהמ םשרתהל ולכוי םירקבמה  םיקנט תגוצת םקות םייתעבג קראפב  .ףוחדו דואמ בושח היה תונומתה ריק יבג לע
    םירבסה ,עדימ לבקלו םהילע תולעל  תביטח םעטמ המיחל יעצמאו   תשגרמ דואמ היינפב יינפב ונייצ ףא ,םקלח
    ימחולמ הלאש לכ לע תובושתו  תצמאמ התוא הביטחה 188 ןוירשה  תונומתה ריק תא תוארל קיפסהל םיווקמ םהש
    להקל חותפ היהי ןוינחה .188 הביטח  ,הבכרמ קנט : וגצוי הכורעתב .ריעה  אצי טקיורפהש חמש דואמ ינא .םהייחב דוע
    םוי ךלהמב םולשת אלל םירקבמה  יברק בכר ,יברק רמאה ,המופ קנט  די תיבל עיגהל ריעה יבשות תא ןימזמו לעופל
    תועשה ןיב 2/5/2017 תואמצעה  םיעלקמ לש תניינעמ הגוצתו ףסונ           ".םייתעבג םינבל
             .11:00-22:00  .םיקנטה לע םיבצומה המיחל ילכו
                              הרכשהל

                            םינורחא םירדח                           יתרקויו שדח תוקינילק םחתמב

                             ביבא לת לובג – םייתעבגב                          050-2113567          03-5256556


                                                   4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9