Page 8 - I24
P. 8

95      תגגוח םייתעבג
    י"ע םיבורקה םישדוחב ומייקתיש תונוכש  תעונת יגיהנממ ,בוכורוב בד לש ומש לע  יגיגח םויל וררועתה םייתעבג יבשות
     .ץכ השמ לש ותכרדהב םייתליהק תתומע  ."ןויצ ילעופ" תעונת דסיימו םילעופה  תדלומוי הגגח םייתעבג ריעה וב ,דחוימב
    תנוכשב םייקתה ןושארה תונוכשה רויס  םייתעבג ריעה לש 95 תנש ןויצל וגולה  שדוחב 2-ה ,ירוטסיהה םויה ןויצל !95
    ןיב םיפתתשמה ופלח ובו פאח ףסוי תיירק  ידימלת ןיב תינוריע תורחת רחאל רחבנ  םיבשות יבכר לע םינולב תואמ ולתנ ,לירפא
    םירופיסמ ונהנו תובושח תוירוטסיה תונחת         .ריעב 'בי-'ז תותיכ  וגול םהילע םיישארה תובוחרה ךרואל
    רוקיב התייה רויסב תוקספהה תחא .םירישו  וכז וגולה בוציעב ןושארה םוקמב  ושגרתה םידליו םירוה ,ריעה יבשות .95
    ירישמ הנהנ ריעצה רודה םש 'ךליל' ןגב  ינשה םוקמב רנרב ס"יבמ 2'ח התיכ ידימלת  הריוואב ריעה תא העבצש העתפההמ
    םג ,םירייסמה םע דחי דקרו ביבאו חספ  םוקמבו ןולא ס"יבב 3'ח התכ ידימלת וכז  םיבר םיבכר ופצנ םויה ךרואל .תיגיגח
    תחאב וחראתה רנרב רפסה תיב ידימלת .ןודרוג ס"יב 1'ח התכ ידימלת ישילשה  .םבכרל רושק ןולבה םע ריעה יבחרב םיעסונ
    םימיה לע םירופיס ועמשו רויסה תונחתמ                  2-ה ,םייתעבג לש התדלוה םוי ךיראת
    התייה רויסה לש הנורחאה ותנחת ."םהה  – דיתע הווה רבע :םייתעבג   ןבא החנוה ובש ךיראתה אוה ,לירפאב
    תלבק המייקתה וב ,יניס רוט תסנכה תיב ריעה תונוכשב תשרומ רויס   תנשב הקיתווה בוכורוב תנוכשל הניפה
    םידוקירו הקיזומ ,דוביכ םע תיגיגח תבש  ופסאנ ףסוי תיירק תנוכש יבשות תורשע  לש ותמזויב הדסונ בוכורוב תנוכש .1922
       .ריעב לארשי תשרומ רודמ םע דחי  ירויס תרדס תרגסמב ןיינעמ ירוטסיה רויסל  תארקנו ,היינשה היילעה שיא ,ןמרדיינש דוד
                              ןג תמר ימאישוס

                          ץרמב םיכישממו הנשה לכ םכתא םיבהוא
                           !יתייסאה חבטמב יתרבחה טפסנוקה םע
     -השדחה ונתבותכב םכל םיכחמ                          הביסמ שגמ
       ןג תמר 75 יקסניטוב'ז                         185       -ב


        תונמזהל ןופלט
      077-5057600                               דבלב םילקש


         sushi yummy/ימאישוס

                                                   8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13