Page 6 - I24
P. 6

// ריעה רכיכ            םיבדנתמלו םיאלמיגל הרקוהב          רעונה תועונת ריקיל רחבנ קינוק ןר
                                                    2016

          ןשב לאגי רמזה םע ונגסו ריעה שאר מ"מ ךייר ינב
     גח לגרל םיבדנתמה ינוגריאו םייתעבג יאלמיגל יזכרמה עוריאב
     לש תחרוא .תובהלתהו הבר החלצהל הכזש ןשב לאגי עיפוה חספה
     עוריאל הנמזוהש לאילמג הליג יתרבח ןויוישל הרשה התייה דובכ
     לביק קינוק ןר ריעה שאר .ונדסו ריעה שאר מ"מ ךייר ינב ידי-לע
           . הייריעה י"ע תצמואמה 188 הביטחמ הרקוה תדועת  םיחראתמ האוש ידרוש - ןולסב ןורכיז
     ברע םיבדנתמלו םירטושל תיסוכ תמרה הכרע םייתעבג תרטשמ                 םיבשות יתבב
     החבשב םירבד אשנ קינוק ןר ריעה שאר .םינושאר תיבב חספה גח
     תדקפמהמ הדירפ הכרענו היבדנתמו הירטוש םייתעבג תנחת לש
     .םיבדנתמה םשב 'זאלוק ירימל קינעה ןיבור קיציא .דלפ ירימ תמדוקה

                                  תקלחמו םיריעצ רודמ ,םייתליהק תתומע המייק הנשה םג
                                  ןורכיזה םוי לגרל םייתעבגב ןולסב ןורכיז תוליעפ החוורה
                                 תרשפאמה תיתרבח המזוי איה ןולסב ןורכיז .הרובגלו האושל
                                  יבשות יתבב – תרחא תצק הרוצב האושה םוי ברע תא ןייצל
                                 ימימ ישיאה ורופיס תא רפסמה האוש דרוש םיחראמש ריעה
     הביטח םשב הרקוהה תדועת תא קינוק ןרל קינעמ ןרטש ינור   תוחפשמ לש םיתבב רקבל ונמזוה םייתעבג יבשות .המחלמה
                             188   לש הירוטסיהל רוביחו תודע ,ןורכיז לש דחא ברעב תוחראמ
                                                      .ונלוכ


                                           קוב


                                                   6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11