Page 2 - I60
P. 2

// תכרועה רבד
                         םיניינעה ןכות

                                                 ,םירקי םיבשות
                                       םיליבשב ,ריעה תובוחרב ךלהמ ינא"
                                       תוניגב ,םירצה תובוחרה ןיב םירבחמה
                                       לע ךרבמ טושפו ונלש תויפהפיה
                                       ריעה שארכ שמשל ילזמ לזמתהש
                                       שאר קינוק ןר יל רמא ךכ "וזה תרדהנה
                                       ולכות .ומיע החישב םייתעבג תייריע
                                       תואבה םינשל תוינכתה לע אורקל
                                       תושדחתהו הינבב ,הרובחתב ,ךוניחב
                                       ויתונורקע  ,ויתופיאש  לע  ,ריעה
                                               .תוישיאה ויתושוחתו

                                       ף"שת הנשה שארל יגיגחה ןויליגה
                                       תומזויל ,תומולחל ,םירופיסל המב ןתונ
               54                        לע ,ינשה היריש רפס תא רואל האיצומש
          ריעה זכרמ      קינוק ןר םע תישיא החיש 18      הניר לע אורקל ולכות םהיניב .תוחלצהלו
                                       93-ה תב ,תיגולותימה תינרפסה ,רפוס
                      םייתעבג תייריע שאר
                                       ךיאו ןמטרה תינגד לש הייחב הביתכה
                                       םידלי לש הייחדו םרח םע םידדומתמ
                                            .סנזר ליאו יריש לש רודמב

                                       הנשה שארל תוגועה רקס ,ןויליגב דוע
                                       ,רוזנפ רב םכרובע הרקיסו המעטש
                                       לש תויגיגח תוגועל םיאלפנ םינוכתמ
                                       ,דניורפרביל תרפא תירוטידנוק ףשה
                                         .דועו האירקל םינייוצמ םירפס ןווגמ
                                       תואירב תנש ,תרשואמו הבוט הנש
                                       ,החלצהו
                                       ברפנזור הגנ ר"ד

       םירופיסו םיריש ,םיקומיצ ,םידקש 28
             ןורטעבגהו יפלא יסוי                       6.11.19-ב ץפוי אבה ןויליגה
                   36                               :םיפתתשמ                                        ,ףולא םור ,ןיכלמ ןתנוהי ,בל יעור ,יניס
                    תירסיקה                 תיור ד”וע ,רוזנפ רב ,תשק-ןונבל ימענ
                    המוריעה                 הגנ ר"ד ,ףשר הנשוש ,ליאיבא בד
                   ,רפוס הניר                       לטסנ ןתמו ברפנזור
                    תינרפסה
                   ,תיגולותימה                      ברפנזור הגנ ר"ד :תכרוע
                    93-ה תב                     H ןטרגניו תיגח :יפרג בוציע
                                             ןיבור קיציא :תכרעמה םלצ

                                             מ"עב תרושקת סולפ :ל"ומ
                                            5310801 םייתעבג 0855 .ד.ת
                                         local@givatayimplus.co.il :ליימ
                                            www.givatayimplus.co.il
                                           054-9888893 :תוריכמו םוסרפ
                                              1-5354-9888893 :סקפ
         רואקרז 34                                   טנירפופרג :סופד
       לש םילכה זגרא
       ןמטרה תינגד
                                          הביבסהו םייתעבג ןיזגמ סולפ םייתעבג
                              40                .מ"עב "סולפ םייתעבג"ל
                                                תורומש תויוכזה לכ
                      היתוגועו הנש לחת           .תועדומה ןכות לע תיארחא תכרעמה ןיא
                    גחל םיחוניקו שבד תוגוע                 ,קיתעהל ,לפכשל ןיא
                                              ךרד לכב ץיפהל וא םסרפל
                                              וא ונכות ,ןיזגמה תא איהש
        .תשדחתמה ריעה תפמ םע םייתעבג תייריע שאר קינוק ןר :רעשה תנומתב        לבקל ילבמ ונממ םיקלח
                              ןיבור קיציא :םוליצ         .בתכב טרופמ רושיא
   1   2   3   4   5   6   7