Page 6 - I60
P. 6

// ךוניח תרדס
                                        תואלפה ץראב ב"לחס
    ,)סנסנונ( ןויגיאה ,םילימה יקחשמ                     ב"לחס  םיננוחמה  זכרמב
    םיזרוחמה םירישה ,הרישעה הפשה                        ,היינשה הנשה וז לחה םייתעבגב
    תוחכשנ   יתלבה  תויומדהו                        ידימלתל "סילא טקייורפ" סרוק
    דחא אוה ,ויפד ןיב תוצצורתמה                       שיגפמ סרוקה .'ה תותיכ תבכש
    רתויב םיבוהאהו םיאלפנה םירפסה                        תודשמ ןכות יחמומ םירומ העבש
             .םינמזה לכב                        ,הקיזומ ,הירוטסיה ,תורפס :םינוש
    ,ןרקסמה תואקתפרהה עסמ                           ,היגולונכט  ,עדמ  ,היפוסוליפ
    תליחתב לחה ףרוטמהו חתומה                         ,תרושקת ,תיטסלפ תונמא ,עונלוק
    ונמזוה  םידימלתהשכ  שדוחה                               .היגולוקאו סקרק
    ירחא ובקע וב החיתפ גנינפהל                       רשפאל אוה סרוקה לש לנויצרה
    תועמדה תכירב לא ןבלה בנראה                       תא םמצעב רוחבל םידימלתל
    ,ותליחמל תישפוח הליפנ ולפנו                       רפסל המילהב דומילה ךרדו אשונה
    ,תובית וחתפו תודיח ורתפ                         שמשמה "תואלפה ץראב סילא"
                                           דומילה ךרד .הניגעו אצומ תדוקנכ
    ,םישדחו םיבכרומ םימעט והיז                        ,תירוקמהו תיתריציה ,תידוחייה
    ,סקימוק ירויצב םיזוטש ומילשה                       םינווגמ הארוה ינפוא תללוכ
    תיסכודה רובע הת ינקנק וניכה                       םיננוחמל םימיאתמה םישימגו
    ףתושמ לזאפב הדיח בתכ וביכרהו                         ,תונרקס תררועמ ךכ ידכ ךותו
    ןזה ןגב ןומטמה לא םתוא ליבוהש                        תנתונ ,הדימל תויונמוימ תדדחמ
    ומצע רפסה היה ןומטמה .ב"לחסב                         םיכרעב הרישעמ ,תויתריציל יוטיב
    לביק שגפמב חכנש דימלת לכו                        תונשדח לע שגד תמיש ךות םיבושח
            .הנתמב קתוע                                 .היגולונכטו
    רצואה תא תולגל דחי ואצי תעכ                         ״תואלפה ץראב סילא״ רפסה
    הבש ךרדהו רפסה יפד ןיב יובחה                         ינפל לורק סיאול ידי לע בתכנ
    וצרי וילא םוקמב היולת ורחבי                       היתואקתפרה .1865-ב םינש 153
              !עיגהל                          ,התה תביסמב סילא הדליה לש                                                   6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11