Page 10 - I60
P. 10

// םינהנו םיאלמג        אישנל רחבנ ןמצלז םולש                    ...ךרדה לא האצנ בושו
         "םייתעבג סנויל" ןודעומ

    ךכב קסועו ,ועוצקמב םילויט ךירדמ וניה רחבנה אישנה
    הזמ רבח אוה וב סנויל ןודעומ ירבח םגש ןבומכ .תובר םינש
       .םיכרוע םהש םילויטב ותכרדהמ תונהיל םיכוז ,םינש
    אישנל תבקמה הרבעוה ןולא-תיבב ךרענש יגיגחה סקטב
    תא ךרב היריעה שאר .תמדוקה תואישנה ירבח י"ע רחבנה
    ןודעומה לש הפנעה ותוליעפ לע רפיסו תומח םילימב םולש  ויר" ישגפמ םע ןולא ןודעומב החתפנ השדחה תוליעפה תנש
    ןייצו ותלועפ יכרד תא גיצה ,ויכרבמל הדוה םולש .ריעב  םיבלשמה םייתצובק םישגפמ .םייחה תא םידקור - "וטרייבא
    לש תיתליהקה ותוליעפ תא ריבגהל  םיצמאמ ושעיש  הקיסומ יווילב עגמו לוחמ ,לוק ,תישפוחו תיחנומ העונת
           .החוורה תקלחמ םע ףותיש ךות ןודעומה          .ןייטשדלוג סיריא לש התכרדהב ,הלועמ


                           םיגחב םכתא םיקנפמ                              טרוגוי        ןזורפ        פרק
                            תפסות +        טרוגוי       יתפרצ
                                                     +
                           ₪ 10       ₪ 15        ₪ 18   דרב                               וליק       הדילג        רודכ
                              הדילג    תיאקירמא         הדילג
          חמש גח              ₪ 60        ₪ 6        ₪ 10                                       רבושה תגצהב קר לבקתת החנהה*
                              ח.ל.ט ,יאלמה רמג דע וא 31/10/19 דע ףקותב עצבמה*


                      03-7315850 ,3 המוק םייתעבג ןוינק
                                                   10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15