Page 9 - I60
P. 9

!הינבב
              14 המרב תודחוימ קיטוב תוריד                      :יופצ סולכא
                                                 2020 לירפא
             םייתעבגב רתויב ההובגה הדוקנב


          תונמדזה
         רוגל הנורחא
          לש פוטב
          םייתעבג
                      וניתוחוקל להקל םילחאמ א.ר.ש.א
       דבלב השחמהל תוימדהה*

      ,יתרקויו הובג טרדנטסב ,יתוכיאו טקש בוחרב דבלב תוריד 12 ליכמה קיטוב טקיורפ

           ברעמה לא ביהרמ ףונו ריווא ינוויכ 3 הריד לכל ,המוקב תוריד יתש


            052-3134764 ׀ 03-6092535 :םיטרפל
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14