Page 4 - I60
P. 4

// תושדחה רדח


    לכל האב השדח הנש ,לודגה םוחה ,רבע ץיקה


               ירשת יגח תארקל םייתעבג תייריע תוכרעה

       .תוכרדמהמ היבשע תאצוהו סוסיר           :תויללכ תולועפ  ןויקינ עצבמל תכרענ םייתעבג תייריע
             םינותפשא תפיטש       םייזכרמ םיריצב םיצע םוזיג   ,תוחפשמל עויסלו ירשת יגח תארקל ריעה
    הפשא ןוט 1,500 -כ לש יוניפל יפצ***  .בוחר טוהירו םירזיבא תעיבצו ןוקית   ,ף"שת ירשת יגח תארקל םידדובו םישישק
     .תואטורגו םזג ןוט 1,000 תוחפל הכותמ       .יוהד טוליש תפלחה   תוליבח תקולחו םיקקזנל תומורת סויג ללוכ
                      םיריצב העונתה ייאב םיחרפ תליתש       .ןוזמ תשיכרל םישולתו גח
               :תסנכה יתב
    םינשיה םוקמב םישדח םילספס תפלחה -             .םייזכרמה  טקיורפ םייקתמ וב תיעיברה הנשה וז
                                        ילחר תזכרמו המזי רשא "גח םילשבמ"
              .תסנכה יתב דיל .םיירוביצה םיחותפה םיחטשה לכ יוקינ 
          .תסנכה יתב תורצח ןויקינ - .םיירוביצה םינגה יוקינל םיתווצ רובגת   תובדנתהה תדיחי ףותישב הקלסוא רלקס
                                        םילשבמ ותרגסמבו םייתרבח םיתורישל
       . תסנכה יתב תביבסב ידוסי ןויקינ -  יטלש ,םינווכמ לש הרואת תוניקת תקידב 
                              .סובוטוא תונחתו בוחר
    הקולח תנחתב ךכס תקולח עצבתת הנשה םג    םידומעו תוחיטב תוקעמ תעיבצ   -כל תומח תוחורא תובדנתמו םיבדנתמ
                                        ףגאה זכרמ ,ףסונב .החוור תוחפשמ 50
    עדימ .דבלב ןילהוו רכיכ תבחרב תרדוסמ  .ריעה לכב הייצחה ירבעמ שודיח   םימרוגמ תומורת םייתרבח םיתורישל
    הקולחה .דרפנב רסמיי הקולחה יכיראת לע                 גח ישולתו ןוזמ תוליבח םימרותה םייטרפ
        .םייתעבג יבשותל קרו ךא עצבתת
                                :ןויקינה תרבגה              .םיקקזנל
               :ןוחטיבה ףגא  .תואטורגו םזג יוניפל םיפונמה רובגת   םייתרבח םיתורישל ףגאה יכ ןייצל שי
    .םיבדנתמו םירטושב רבגותי רויסה ךרעמ   ןויקינל תוינאכמ טואיט תונוכמ רובגת   םינוירטירק יפ לע( םידדוב םישישקל קינעמ
    הפיכאל בר שגד ונתי רויסה תודיינ            .תובוחרה  םתוא םינושפונ םג )החוורה דרשמ לש
    יבחרב םיעוריאל ריהמ הנעמ ןתמו תרבגומ  םימייק םהב תובוחרב תוכרדמ תפיטש   .גחה ימי ךלהמב לצנל ולכוי
     .םיירוביצ םיקראפבו יוליבה ידקומב ריעה 'דכו ןיזרוכ ,בוכרוב ,רבייט ומכ סוקיפ יצע  הב גחל תוחפשמ טקיורפ םייקתמ ןכ ומכ
    ןוחטיבה ףגא לעפי מ"הוחו גחה ךלהמב   תאוצמ ריעה ןויקינל םיתווצ תלעפה   םיחרזא יתבל ריעהמ תוריעצ תוחפשמ ועיגי
    תרטשמ םע םואיתבו ,הבחר תנוכתמב    .םיירוביצה םינגבו תובוחרב םיבלכ  תא וגיפיו גחל ילמס יש םע םידדוב םיקיתוו
    תעינמל תומוזי תולועפ עצבי לארשי  תונויקינו םילופיטל םידבוע רובגת           .םתודידב
    םיירוביצה םיבחרמב ,םיקראפב םזילדנו            .םיידוסי  לופיטו ןויקינה םוחתב הייריעה תוכרעיה
             .ךוניחה תודסומבו      .סובוטואה תונחת לכ ןויקינ     :גחה תארקל ירוביצה בחרמב


                םירקיה םייתעבג יבשות


               ,תואירב תנש

               הבהאו םולש
                       הייריעה שאר ,קינוק ןר
                    הייריעה ידבועו הצעומה ירבח
                                                   4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9