Page 8 - I60
P. 8

// ךוניח תרדס    "!עגר ותואב יל בוט ,םרות שיגרמ ינאשכ"
                          ףשר הנשוש

    הינשה הנשה וזו ותשא םע דחי ליעפ אוה                  ,תמאה לע הדוא
         ."ךוניחל דידי"ב בדנתמ אוהש                  יתשגרתה םעפה
    לחה אוה ךוניחל דידיב תובדנתהה תא                 תארקל  דחוימב
    ססבתה תעכו ןוסלנצכ ס"יבבו ןולא ס"יבב                  יאוב םע .השיגפה
    םידימלת ךירדמ אוה םש ןודרוג ס"יבב                 יבא יתוא םדיק
    תונבל םתוא דמלמו הלעמו 'ד תותיכמ                 בחר ךויחב ןודעס
         .םיאשונ ןווגמב בשחמב תוגצמ                  וליאכ  יתודידיו
    לכל ןמז ול שי הפיאמ ?תוחוכה ןינמ                 ונחנא םינש רבכ
            .ימצעל יתבשח ?הלא                   החישהו םיריכמ
    ,םידליה ןיבל ךניב םיסחיה לע יל רפס                             .החלק
    ?עוציב ידיל םיעיגמ םירבדה ךיא ,יתשקיב                 אוה .םייתעבגב ררוגתמו יבא יח הנש 32
                                        תיאמיב ,עונלוק הדמלש ,תבל באו יושנ
    ,םתוא ךירדמ ינאו ילא םינופ םידלי"                 .ףיסומ אוה "םינגב הז" .םיטרס תכרועו
    ילצא ןיא ...בקוע ,התיבה תולטמ ןתונ                 .תרושקתו הקינורטקלאל לעפמב דבע רבעב
    דיפקמ ינא" ךויחב ףיסומ אוה "ןבלו רוחש                 וילופה תלחמב יתעגפנ" ךישממ אוהו
    ינאש ,תורמל ילואו ,תאזו ."ודימתיש גאודו                ינממ ענמנ אל תאז םעו ,קונית יתייהשכ
    ףיסומ אוה "ןטק אל בבוש יתייה יתודליב                  ךכ ,ליגר םידלי ןגל יתכלה .דקפתלו דומלל
    .ירובע הדובע וזש שיגרמ אל ינא" .ךויחב                 .ןפוד אצוי יתייה אל .ןוכיתו ידוסי ס"יבל םג
    דבוע ,עוציב ידכ ךות דלי האור ינאשכ                תויהל יתיצר אל .םלוכ ומכ שיגרהל יתיצר
    ,הנהנ טושפ ינא התוא בצעמ ,הנומת לע                ."שארב לכה" - יתחלצהו יתיצר ךכ .ןכסמ
    .ימצע תא דמלמ וליפא ינא ידכ ךות םיתעלו  םישגפמל יתרבח ןודעומ( "שיגנ" ןודעומב  ,האמ דקומב - הרטשמב בדנתמ אוה
    יל בוט ,קינעמ ,םרות שיגרמ ינא רקיעהו               םוחתב ךירדמ אוה ,שישקל םוי זכרמב
     .םכסמ אוה ."יל הבושח הניתנ ,עגר ותואב  םש ) תיתרבח תוליעפל תולבגומ ילעב לש  ,"תוצוצינ" טקיורפב בדנתמ ,םיבשחמה              הייריעה תוליעפב םייוניש

                    םיגחה תפוקתב
                          ,םירקי םיבשות
           ,תוכוס דעומה לוח ימי ךלהמבו )13.10( ירשתב ד"י ,ןושאר םוימ לחה

                  .תמצמוצמ גח תנוכתמב ודבעי הייריעה ידרשמ
              22.10 ירשתב ג"כ ,ישילש םויב תיתרגש תוליעפל רוזחנ                      :םיגחה תפוקתב תרושקת יכרד םכתושרל
                     1-700-700-273 :הנונרא דקומ | 107 :ינוריע דקומ
                 054-2524913    www.givatayim.muni.il םייתעבג תייריע


                                                   8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13