Page 2 - Issue71
P. 2

ןכות
                                        // תכרועה רבד
             12                          ,רומוה לש בוטרוק םע םעפהו
                                              ,םירקי םיבשות

             סוכרמ ילטנ                       :הנורוקה לש תונורתיה םוכיס
             םידוהיה" םע                     תיבב םילהנתמ ונלש םייחה .1
              "םיאב                       .םיבהוא יכה ונחנאש םישנאה םע
                                        הרזח תיתחפשמה החוראה .2
                                               .לודגבו ונייחל
                          4  ןגאלב םישוע      םהלש םידליה תא וליג םירוהה .3
                                        םהב לפטל ךירצש םגו שדחמ
                            ינפס זר םע
                                              .םתוא קיסעהלו
                                        םיצורית רתוי איצמהל ךרוצ ןיא .4
       33                                שארב אל אוה ימצעה חופיטה .5
                                           .םיעוריאל עיגהל אל ידכ


                                         .היזיוולטה לומ המ'גיפב תיבב
        יניס תיור                            םיראשנ אליממ - תויופידעה רדס
        אשונב הרושב                           יא יכ עגרה תא ךירעהל ונדמל .6
        תושדחתהה                                 .המידק ןנכתל רשפא
       תינוריעה                             תא ךוסחל ונחלצה הזה ץיקה .7
                                        תיתחפשמ השפוח לש תויולעה
                       24                ברפנזור הגנ ר"ד   .ל"וחב
                                        ,ונלוכל תואירבו תובוט תורושב


                       ישונא ביני
                       םירגתא בהוא
                       36
                        תונמאה
                        הלל לש
                       בוריגימ

                  38                        םחל ןיא םא 34
             םיכרד ןחבמ
         טלורבש לש "רזיילב"ה                        הציפ ולכאת

                       .ןיבור קיציא :םוליצ .ן"לדנה םלוע לש ריעצה רודה – ישונא ביני רעשה תנומתב           local@givatayimplus.co.il :ליימ           :םיפתתשמ
              www.givatayimplus.co.il   תיור ד”וע ,רוזנפ רב ,תשק-ןונבל ימענ
             054-9888893 :תוריכמו םוסרפ  בד ,ףולא םור ,ןיכלמ ןתנוהי ,בל יעור ,יניס
               1-5354-9888893 :סקפ   ,רדנלוה ןורי ,ברפנזור הגנ ר"ד ,ליאיבא
                  טנירפופרג :סופד  ,סנזר לייאו יריש ,ףשר הנשוש ,לירב ביבא
                              .לטסנ ןתמו ןהכ הליה ,תג קיליא
            .תועדומה ןכות לע תיארחא תכרעמה ןיא
          ."מ"עב תרושקת סולפ"ל תורומש תויוכזה לכ    ברפנזור הגנ ר"ד :תכרוע    הביבסהו םייתעבג ןיזגמ
               וא םסרפל ,קיתעהל ,לפכשל ןיא
              ,ןיזגמה תא איהש ךרד לכב ץיפהל  H ןטרגניו תיגח :יפרג בוציע
              לבקל ילבמ ונממ םיקלח וא ונכות   ןיבור קיציא :תכרעמה םלצ
                  .בתכב טרופמ רושיא
                                מ"עב תרושקת סולפ :ל"ומ
                   סולפ םייתעבג      5310801 םייתעבג 0855 .ד.ת
              givatayim plus סולפ םייתעבג                            2
   1   2   3   4   5   6   7