Page 5 - Issue71
P. 5

תונקל הווש

                                םייתעבגב            ה נ ת מ               םילבקמו םיימוקמה םיקסעב & 500-ב םינוק
              הנתמ & 250                    ריעב תוברתה יתורישמ דחאל

               עובש לכב םינושארה 50-ל לבגומ                  הייריעה רתאבו  -ב םיפסונ םיטרפ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10