Page 8 - Issue71
P. 8

ןתיא המאו ינפס זר


      םה ילש םיירוביצה םייחה םגו קלח                םג .הפיחדה תא יל ןתנ להקהו
      ועיפוי אל םלועל .םיינרמש דואמ                 ,םיבוט תוחפ ויה םינוטרסהשכ
      תילולימ תומילא ,םימס ,לוהוכלא                  דע ,תולעל הכישמה םיבקועה תומכ
      םירבדו סקס ,תונובלע ,תומרח ,תיזיפו                 הז לע ךלוה ינאש יתטלחה דחא םויש
      םינכתב תוקולחמ םיררועמש םיליפשמ                  תושעל רשפא ךיא יתבשחו ,חוכה לכב
      אל הז יכ הקיטילופ אלש ןבומכו ,ילש  ויה ,ךרדה לכ ךרואל“      .הזה םלועב חתפתהלו םינוטרסמ רתוי
      דואמ תויהל ינממ שרוד הז .ידיקפת                ,'אטראח וידר' לש ןויערה עיגה זא
      יישעמל יארחא ןמזה לכ תויהלו ןרמש   - םירורב םיקוח יל      לש טמרופ אלא וידר תמאב אל אוהש
      םהלש תוכלשהל רבעמש הנבה ךותמ   השעת לא םלועל        בלשמש םרגטסניאב )בייל( יח רודיש
      לע תויתרבח תוכלשה ךכל שי ,ילע  הצור תייה אלש המ       םיחרואו תויומד םע ,להקה םע תוחיש
      ,ףיכ הז .אמגוד חקולו יב הפוצש רעונה                תינכותהו תויתרבחה תותשרה םלועמ
      רשפאש םלועל תוארהל לוכי ינא יכ  וארי ךלש םינייחאהש      ךכ .םיצירעמ לש דואמ לודג להק הרבצ
      השק דואמ םג הז םימעפל לבא תרחא    םצעב .אמגוד וחקיו       תרבח לעב - ןמציו ביני תא תא יתרכה
      ".יתוא םיטפוש ןמזה לכש שיגרמ ינא יכ                ןיבור ןיווק תאו TEENK םוסרפה
                         ,רעונ בכוכ יתויהב      םיימוי םיגולוו הבינה ותיא תופתושהש
      תובוגת הזיאו םיצירעמה לע רפס     ינא םהב םינכתה לכ       וידר' לש ךשמהה( 'אטראחב םייח' לש
                ?לבקמ התא                               .)'אטראח
      לש םלועהמ עיגמ ינאש ללגב“    םייחה םגו קלח חקול             ףוס ,הזה בלשב
      להקהו םיצירעמה זא תיתרבחה תשרה    םה ילש םיירוביצה               דומלל יתכלה ףוס
      הוולמש הלודג תחא החפשמ םה ילש     ”םיינרמש דואמ                יתלחתהו קחשמ
      ינממ םיכסוח אל םה .ילש ךרדב יתוא                           םייבלו בותכל
      םש דימת םה לבא ךירצשכ תורוקיב                          תורבח רובע
      ךישמהל יל םורגלו יתוא םירהל ליבשב                            ".תוירחסמ
      דואמ םתוא בהוא ינא .םרובע רוציל
      יכ דחא לכל הנעמו סחי תתל לדתשמו                            התא ךיא
             ”.םולכ ינא םהידעלב  ינא ובש םוקמב תויהל               םע שיגרמ
      ךתוא דחיימש בשוח התא המ    לכ ךרואל .םויה אצמנ               ךב ורחבש הז
            ?םירחא תשר יבכוכמ    םירורב םיקוח יל ויה ךרדה          רעונ  בכוכל
      תכמות החפשמו םח תיבמ אב ינא  אלש המ השעת לא םלועל -          םצעב הז המו
      יפל ןכותה תא םלצמו בתוכ ינאו  ךלש םינייחאהש הצור תייה             ?ךממ שרוד
         יתכנוח  םהילעש  םיכרעה  יתויהב םצעב .אמגוד וחקיו וארי   דחוימב !יקנע דובכ הז"
         ,ירוה לש םינוקזה ןב ינא .יתלדגו  חקול ינא םהב םינכתה לכ ,רעונ בכוכ  ןמז ןומה יתמלחו יתדבעש ירחא


                                                   8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13