Page 6 - Issue71
P. 6

םדקומ ןונכת ילבו תויתרגש אל דואמ תויצאוטיסב  ןועדגל ןב ,ןג תמרב לדגו דלונ אוה
         דחא .דעתל יתלחתהו המלצמ יתחתפ טושפ   דמל ;רהוזו זראל ריעצ חאו ,יטבו
         ,םירבחה תא רדבל ידכ קר ,יתרציש םינוטרסהמ  ןח תמר ידוסיה רפסה תיבב
         .ילאריו ךפהו םרגטסניאב םילייח לש דומעל עיגה  תמגמב ןג תמרב ךילב ןוכיתבו
         יתנבה ,תויפצ ןוילימ יצחו 3-ל עיגה אוהשכ        .טפשמו קוח
         בתוכ ימצע תא יתאצמ ךכו לאיצנטופ הזל שיש
         אבו ,םילייחל הנפומש רחא ןוטרס םוי לכ ,םלצמו  תכפה ךיא ,ליחתה לכה ךיא זא
         תוזיבשה תא םהל ןיטקהלו לרומה תא םהל םירהל            ?תשר תיישואל
         תומכ דואמ רהמ" ,רפסל ךישממו זר ךייחמ ,"אבצב  הריוואה תא רוציל יתבהא םלועמו זאמ"
         ןטקה םולחהש יוכיס שיש יתנבהו ,התלע םיבקועה  החפשמה ינבו םירבחה ינפב עיפוהלו הקיחצמה
         .םשגתהל לוכי ןקחש תויהל ,תודלימ רבכ ילש  תריציל רומוה ומכ ןיא ירה ,תוחידבו םייוקיח םע
         ,ןוחטיבה תא יל הקינעה תיתרבחה תשרה   יתלקתנ ,אבצל יתעגהשכ .תמלשומ תיבויח הריווא


                                                   6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11