Page 7 - Issue71
P. 7

י'ציל ןודקיפ


        רהבתי דיתעהש דע חטבומ םוקמב אצמנ ףסכה


                                                יבוט יזוס
                                               תוחוקל תלהנמ
                                               תוחפט-יחרזמ
    ?שיחרת לכל םינכומ תויהל םיצור ,םיקנבה לכ תוחוקל


         ,רהבתי דיתעהש דע חוטב םוקמב אצמנ ףסכה י׳ציל ןודקיפב

             .הלועו הלועש הלועמ תיבירמ םינהנ םתא םייתניבו

              65 ןמציו ,םייתעבג ףינסל ונפ םיפסונ םיטרפל

            6 החולש 076-8040550 :'לטב ןורי רנטייהו זרא השמ

                                                 * 8860


    תינכותה יאנת תא תונשל יאשר קנבה .דבלב םייטרפ תוחוקלל דעוימ ןודקיפה .₪ 5,000,000 :ילמיסקמ הדקפה םוכס .₪ 50,000 :הדקפהל ילאמינימ םוכס
    עדימ תניחבב וניה ליעל רומאה .קוחכ הכוני סמ .םהילא ףופכבו תונודקיפה יאנתל םאתהב םניה םיבייחמה העצהה יטרפ .תמדקומ העדוה אללו תע לכב
                                        .ןודקיפ תלבקל העצה ללכ הווהמ וניאו דבלב
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12