Page 10 - Issue71
P. 10

הקפההש ללגב ..."

                         VIP תודרשיה לש
     יפתתשמ םע )לאמשמ ןושאר( ינפס זר    םה ,יב הנימאה דואמ
     13 ץורע .םיחדומה תליוב VIP תודרשיה
                         תא יל תתל וטילחה
                         םש םלצל תונמדזהה       םירמוא דימת החפשמב ונילצאו
      לש ריהמה ןולאשה            תא הווליש טמרופ       ליבשב דחאו ,דחא ליבשב םלוכ׳
       סולפ םייתעבג                           רוזעלו ךייחל דימת איה הרטמהשכ ,׳םלוכ
                                        ןוצר ךותמ הזה םוחתל יתעגה .ינשל דחא
     ’ילש בלה‘ ?בהוא יכה התאש ריש      ינאש ךות ,תודרשיה       ךרדהו םישנא ירחא ליבוהל ,יוניש תושעל
              .וביר ישי לש     תליו'מ םינוטרס רדשמ      ןיבהל םישנאל םורגל טושפ איה ילש
                         תדוקנמ 'םיחדומה       עוגפל ילב םג קוחצלו תונהיל רשפאש
     ?לוכאל בהוא יכה התא לכאמ הזיא                              ".רחא והשימב
                .רגרובמה       "ילש טבמה
     החורא לוכאל הצור תייה ימ םע                   דיקפת קחשל הצור תייה םאה
             ?םייחב םעפ לש                            ?טרסב וא ןורטאיתב
                .םיהולא                    אלש םינשידוא המכ יתישע !דואמ"
                      ינאש ךות ,תינכותה תא הווליש  טמרופ  שובכל בער יב שי .דיקפת ידכל ולישבה
          ?םייחב העיפשמ תומד   תדוקנמ 'םיחדומה תליו'מ םינוטרס רדשמ  ינאו קחשמ יתדמל ,םידעיו תומולח דוע
               .ךורב ןויצ  תינכותב יתפתתשה ,ףסונב .ילש טבמה ".יב םימייקש םידדצ דוע תוארהל הצור
                      יתינהנ דואמ .ורדיש םהש 'לשייפס'ה
     םישל ךל אבש טוטיצ/םייחל וטומ   ןכותה ישנאמ יתדמל רקיעבו היווחהמ  המו VIP תודרשיהל תעגה ךיא
            ?טופסה תא וילע       ".טסה לע יתשגפש םינייוצמה     ?הקפהב ךלש דיקפתה םצעב
          .’הבוטל לכה ךויח ונת‘                    יתאציו םלוכמ יתדרפנ ,הנשכ ינפל"
                              ?דיתעל תוינכת   יתסט .VIP תודרשיה תינכתב דדומתהל
     /עוסנל הצור תייהש םלועב םוקמ   תא שובכלו שדחתהלו שדחל ךישמהל"   היווחה תא רובעל תנמ לע םיניפיליפל
           ?השפוחל וילא סוטל   חתפתהל ,ןכותה םלועב ילש תומולחה  לבא ,הילע בושחל יתלוכיש תפרוטמ יכה
                .דנליאת   ךישמהל ,עונלוקל עיגהלו קחשמה םוחתב  ,ילצא התלגתהש תיאופר היעב תובקעב
                      קיספהל אלו יומיבו הריציב רפתשהל  תחקל אל ףידעש טילחה יעוצקמה תווצה
     תייה רבויטוי/ןקחש תייה אל םא  תויגוזה לע רומשל - בושח יכהו .ךייחל  יתופתתשה לע רתיוו םירתוימ םינוכיס
              ?תויהל הצור   םיקהלו אבה בלשל התוא תחקלו ילש  םה ,יב ונימאה דואמ םהש ללגב .קחשמב
                 .רפס        "!בושח יכה הז יכ - החפשמ  םש םלצל תונמדזהה תא יל תתל וטילחה                                                   10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15