Page 2 - I86
P. 2

םיניינעה ןכות       12                                // תכרועה רבד        תורפסה                                    ,םירקי םיבשות
       םייחה איה                            יבחרב םינייצמ רבמבונ שדוחב
                                        קיתווה חרזאה שדוח תא ץראה
                                        לש םתמורת תא םיריקומ וב
                                        התייחתל םיקיתווה םיחרזאה
                                        .הנידמהו ריעה לש הבוציעו
                                   4    הפנעה תוליעפה תא ריכהל
                                        תונמדזהה תנתינ הז שדוחב
                                           םינושה
                                                םינודעומב
                                        תאו
                                        .ריעב םילעפומה םיתורישה
                                יחצנה לייטה
                                        לש בחר לס םיעיצמ םינודעומה
       30               18                תואנדס ,םיגוח ומכ תויוליעפ
                                        הריש
                                            ,תואצרה
                                                 ,הרשעה
                                        םילויט ,םיגח תגיגח ,רוביצב
        לש םסק             םיסחי              ףסונב .דועו תוגצה ,םינושפונו
       רופיס              תויגוזו             לוהינ רשפאיש עדימ ןתינ ,ךכל
                                        ןונכתל םילכו חוטב םייח חרוא
                                        שגד םשומו ,ילכלכו ידיתע
                                        ירוד ברה רשקה תקמעה לע
                                        תופתושמ תויוליעפ תועצמאב
                                          .רפסה יתבו םידלי ינג םע
                                               ,הנהמ האירק
                                        ברפנזור הגנ ר"ד                  40                 ריעה זכרמ


                              שא שא 36         ירמאקה תגצה
                                           לש הנורחאה
                              שתכמב      34 הטויוט

                            ףרוחה תנועל םיכרענ רבכ תויריעב !אוב םשג םשג רעשה תנומתב             5310801 םייתעבג 0855 .ד.ת            :םיפתתשמ
           local@givatayimplus.co.il :ליימ  ,לרוג םדא ,לירב ביבא ,ףולא םור ,ליאיבא בד
              www.givatayimplus.co.il  הליה ,ידזי רודגיבא ,רדנלוה ןורי ,תג קיליא
             054-9888893 :תוריכמו םוסרפ  ,תשק-ןונבל ימענ ,בל יעור ,בל רבנע ד"וע ,ןהכ
               1-5354-9888893 :סקפ  רב ,יניס תיור ד"וע ,לטסנ ןתמ ,ןיכלמ ןתנוהי
                  טנירפופרג :סופד   .ףשר הנשוש ,ברפנזור הגנ ר"ד ,רוזנפ
            .תועדומה ןכות לע תיארחא תכרעמה ןיא
          ."מ"עב תרושקת סולפ"ל תורומש תויוכזה לכ   ברפנזור הגנ ר”ד :תכרוע     הביבסהו םייתעבג ןיזגמ
               וא םסרפל ,קיתעהל ,לפכשל ןיא
              ,ןיזגמה תא איהש ךרד לכב ץיפהל    ברפנזור הגנ ר"ד :תכרוע
              לבקל ילבמ ונממ םיקלח וא ונכות  H ןטרגניו תיגח :יפרג בוציע
                  .בתכב טרופמ רושיא      ןיבור קיציא :תכרעמה םלצ
                   סולפ םייתעבג
              givatayim plus סולפ םייתעבג     מ"עב תרושקת סולפ :ל"ומ                            2
   1   2   3   4   5   6   7