Page 5 - I86
P. 5

תורגסמ ביכרהל םיצור

       תוינשדח םייפקשמ

              ?רתויב תוחונו
                                   תיגולונכטה תומדקתהה

 םדקתמהו שידחה רושכמה םע הקידבה ירדח                 םישדח םירמוח חותיפב
 תעינמלו םכיניע תואירב תרימשל יעוצקמה עדיהו
 .ןיעל ידיתע קזנ                           ינשדח יגולונכט רושכמו
                                         םינרציל ורשפא

                                        רוצייב םיחמתמש
   םייקה יאלמל ףופכ* .ח.ל.ט*                    שמשה יפקשמו הייארה
                                          תורגסמ בוציעו
                                        ללכשל םייפקשמ

                                       תורגסמ תא רפשלו
                                          .םיביכרמ ונאש      םירמוחמ תורגסמ ןווגמ אוצמל ןתינ לירב הקיטפואב

        תומדקתמה תויגולונכטה בולישב םינוש םיבוציעו

         םייפקשמה יביכרמ ללכל תומיאתמ ןהו םלועב

                םייניע אפור תיינפה םע םירות תעיבקל
                     058-7315056                      ןיע לכל םימיאתמה םיריחמב            8:00-14:00 'ו 8:00-19:00 :'ה-'א :תוליעפ תועש
               הנש 52 לעמ םייניעב הז תא םיאור
                   :תלעופ םייפקשמ ןוקיתו רוצייל הדבעמה
               13:00 דע 8:00 ישיש 10:00-17:00 'ה-'א


                םייתעבג 28 ןמציו בוחר 03-7315056 :'לט

                )69 רבייט תניפ(
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10