Page 8 - I86
P. 8

לעמ הסיטהמ םינהנ
                   דנליז-וינב קוק ינוחרק


    ,התינח ותשא .באכו                                 לחה  ךשמהב
    רמייהצלאב   התלח                                 תועידיב בותכל
    ,הרטפנו םירירש ןווינבו                                לש ונמוי' תא תונורחא
    לש םינש 5-6 ירחא                                 לש רוט היהש 'ךירדמ
      .הארונ תורדרדתה                                  םילויטהמ  םיזוירוק
                                               ,ךירדהש   םיברה
     תואמב יתייה"                                     אצי רבד לש ופוסבש
                                               ףסונ רופיס .רפסכ
      לע תומוקמ                                    האופאפל עסמ ראתמ
     "סובולגה ינפ                                    לולסמ ובו יניג וינ
    םע איה םויכ וגוז תב                                 םיאתמש ינאופפ םייוניע
    םיררוגתמ םהו תבש היבצ                                 .םילארשי םינחנצל קר
    המיהדמ  ראפ  תרידב
    ףונבו הבוציעב הביהרמו                             יידילוה" ןולמל ונעגה"
    המוקב ,הנממ ףקשנה ימרונפה                            תריב ,יבסרומ טרופב "ןיא
    רתויה םילדגמה דחא לש 26-ה                         ףקומ היה ןולמה ,האופאפ
    .ןג תמרב הסרובה רוזיאב םישקובמ                       דעי ומכ הארנו ליית תורדג
    ץיברוה היחתו םחנמ םה ילש םינכשה"                     הלבקב .םיניוזמ םירמוש םע רצובמ
    ךפה הז" - קחוצ אוה -"לעשמ םיסנו                 הלילב תאצל רוסאש ונתוא וריהזה
    םה רקיעבו ."תרושקת ישנא לש לדגמל                 ררבתה .יתרטשמ יוויל אלל ןולמהמ
             .לודג רשואב םייח                   יטבש יבשותמ םיריעצ לש תורובחש
    ,וילויטב ךישמה אוה הנורוקה דע                   הדובע אוצמל םוקמל תורהונ םירהה
    -בשכ ,םלועה יבחרב ויטוטישו ויתועסמ                 תוכפוה תורובחה ,ןדיב הלוע אל הזשכו
    .היבצ וילא הוולתמ תונורחאה םינשה 14                         .םידדוש לש תויפונכל
    4 ךשמל םלועה ביבס סיטרכ ונל היה"                 יביל תמושת תא הבסה יתגוז היבצ
    ןימאהל השקש שיאה רפסמ -"םישדוח   תגספל סופיטה עצמאב       לש רשוכה רדחב התלתנש העדומל
    תוגלפה המכו המכ ונישע" – 80 ןב אוהש                  .האופאפ ירהב םיקארט העיצהש ןולמה
    .םיליגרו 'םינטק' םילויט ןומהו תומיהדמ  םהבו תורעמ ולגתה קוצה     אוהו "הדוקוק" םשב ארקנ דחאה
    בורקבש םיוקמו עגר לכמ םינהנ ונחנא  לש םיאלפומ ריק ירויצ     אבצה תובקעב םימי העשת לש עסמ
        .וזה םילויטה תרגישל בושל לכונ                  הינשה םלועה תמחלמב שלפש ינפיה
    .סובולגה ינפ לע תומוקמ תואמב יתייה   םיריזנה .תומוריע םישנ      .הילרטסואל רודחל ןנכיתו האופאפל
    – םלועה ביבס בוביס יתישע םימעפ עברא   וריתסה םיטסיהדובה       לותחה( "טאק דליוו" םשב ארקנ ינשהו
    םעפ לכבו דחא לכ םישדוח העברא ךשמב  םויק תא םינש תואמ ךשמב      ישנאש הנייצ העדומ התוא .)יארפה
    היווח ראתמו יסק'ג ףיסומ "רחא לולסמב                  אוהש םינעוט םילרטסואה ודמוקה
             .הקנלירסמ תפסונ   אל םהש ינפמ תורעמה       וא םיטסיכוזאמל קר דעוימו ידמ השק
                       הזחי םעהש םיניינועמ ויה             !םילארשי םינחנצל
    תוכילומ תוגרדמ 1200-מ תוחפ אל"                     םע דדייתהל וניכז יבסרומ טרופב
    םינג .הקנלירסב "היראה עלס" תגספל      "םוריעה ירויצב       יבשות םינאופפ לש המילש הצובק
    ןומראש קוצה תא םיבבוס םייפהפי                   לביטספ לגרל ריעל ועיגהש םירהה
    הנומש ףלאכ ינפל ותגספ לע הנבנ                   .לארשימ םיריית גוז שוגפל וחמשו
               .םינש תואמ                    לארשיש םתוא ודמיל םירנויסימה
    תומלוס םצעב םה תוגרדמהמ קלח   ,הפוקת התואב" – יסק'ג רפסמ -"לודג     .םיימשב ללכב תאצמנ
    עצמאב .ידמל םידיחפמ סופיטל          ,2006 דעו 2002-מ לחה  ונתיא םלטצהל וחמש םינאופפה
    תורעמ ולגתה קוצה תגספל סופיטה  תורייתה בתכ שמיש ןהב םינשה עבראב  יעבוכו תותינחה תראפת אולמב
    םישנ לש םיאלפומ ריק ירויצ םהבו 2006-( קרוי וינב 'תונורחא תועידי' לש  םייושעש םהלש םיידוחייה תוצונה
    וריתסה םיטסיהדובה םיריזנה .תומוריע  לקיימ רדראילימה תא ריכה )2002  ירהב תוננקמה ןדעה ןג ירופיצ תוצונמ
    תורעמה םויק תא םינש תואמ ךשמב    םהו זאד קרוי וינ ריעה שאר ,גרבמולב          ".האופפ
    םעהש םיניינועמ ויה אל םהש ינפמ  םרותש ימל יתבשחנ" .םידידיל וכפה
    תורשעב קר .םוריעה ירויצב הזחי  תויושרל םרגש המ ,ריעה תלכלכל  תועיסנ ירפס ואב 'ךירדמ לש ונמוי' ירחא
    הגסיפב ןומראה ךפה תונורחאה םינשה  עוריא לכל יתוא ןימזהל םינושה םימרוגלו  רלס-טסבל וכפהש תילגנאב םג ,םיפסונ
    תוריית רתאל בר למעב וילא ונספיטש          .רפסמ אוה ".בשחנ    .תוילארשיו תוידוהי תוחפשמ ברקב
      .רבע לכמ רידא ףונל ףיקשמ אוהו  ,ינתחדקהו ססותה םייחה בצק לכ ךותב  לקיימ רדראילימה ידידי תצעב"
    הגסיפל סופיטה לש ןורחאה עטקב    ןתואב רתתסה ,םיצצונ-הרואכלה םייחהו  יתאצוה ,זאד קרוי וינ ריעה שאר ,גרבמולב
    םיילגר תופכ 2 ךלמה ידבע ובצח  תורמלש ,השקו בוצע רופיס םג םינש  תא בתכ אוהו תילגנאב םג הזה רפסה תא
    קוצה לכש ךכ עלסב הירא לש תויקנע   חמשה ךויחה לע דימת רמש יסק'גש  תוריכמה תא ץיפקהש המ – המדקהה
     ".ומש ןאכמו – ךורד הירא ומכ הארנ  תועמד הברה ויה םינפבש ירה בלב ולש  רגאלשל תילגנאה הסריגה תא םג ךפהו

                                                   8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13