Page 9 - I86
P. 9

ידעלב קוויש בורק םייח ,בוט םייח


           בורק םייח ,בוט םייח
            בורק םייח ,בוט םייח

    םייתעבג | בורוזולרא תנוכש | ל״הצ טקייורפ
              םייתעבג | בורוזולרא תנוכש | ל״הצ טקייורפ
              םייתעבג | בורוזולרא תנוכש | ל״הצ טקייורפ


                 תיתרקוי ןג תריד | זואהטנפ | םירדח 3/4/5
                  תיתרקוי ןג תריד | זואהטנפ | םירדח 3/4/5
               תיתרקוי ןג תריד | זואהטנפ | םירדח 3/4/5
                       תונורחא תוריד         PRE
                                 -מ לחה
                                       -מ לחה
                       65
                 2,400,000                  SALE      PRE                    -מ לחה                  PRE
                  2,400,000
                                               SALE
              2,400,000                                                                      SALE               רבמבונ שדוח ףוס דע לייסיירפ תובטהו םיאנת
                רבמבונ שדוח ףוס דע לייסיירפ תובטהו םיאנת
                                                               ןג-תמר 8 קנרפ הנא בוחרב רדוהמה םירוגמה טקייורפב

                                                                  םיל חותפ ףונ ןוקריה קראפ לע םיקיתו ןוכיש לובג םיזורח תנוכש
                                                                      .ביבא לת לובג לעו ,ןוקריה קראפל ךומס חוורמ זואהטנפ
                                                                       "טסווניאלגנא" תיבמ ןוילע תוכיא ןקת ,רישע טרפמ
          רבמבונ שדוח ףוס דע לייסיירפ תובטהו םיאנת


        הינבה
        לבקתה
       לבקתה
       היינב רתיה
        הלחה
     היינב רתיה

 דבלב השחמהל הנומתה


 לבקתה דבלב השחמהל הנומתה


 היינב רתיה

                                  5038
 דבלב השחמהל הנומתה א״ת ילאירזע 132 ןיגב םחנמ ךרד :ישאר דרשמ * 5038
    א״ת ילאירזע 132 ןיגב םחנמ ךרד :ישאר דרשמ
                               *
          www.engelinvest.co.il
                               052-8000008
         www.engelinvest.co.il
                                    052-8000008


 א״ת ילאירזע 132 ןיגב םחנמ ךרד :ישאר דרשמ                            *       5038

 www.engelinvest.co.il
                                                              052-8000008
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14