Page 4 - I86
P. 4

יסק'ג יפ לע םלועה      יחצנה לייטה ןוסק'ג ףסוי םע םלועה יבחרב םילויטו תועסמ
   "תינאופפה ל"כטמ-תרייסל יתלבקתה"
                         תשק-ןונבל ימענ


        דילי ,ןוסק'ג קחצי-גניווריא באל ,םילשוריב לדג יסק'ג  ,םיברל ,רתוי רכומה ,ןוסק'ג ףסוי
        ,םידימאה ,וירוה םע רבע דאמ ריעצ ליגבש ,דנלריא ,קרוק  ברקב היח-הדגא אוה ,יסק'גכ
        השוריה תרזעב ,ךפה 18 ליגב םתייתהשכו ,ב"הראל  ,םידחוימה םילויטה ירחוש
        תלופמב ופסכ לכ תא דיספהו דאמ רישע רוחבל ,הבידנה
        הלע אוה ןכמ רחאל םינש שש .1929 תנשב הסרובה  ירופיס  לע  םיקפרתמה
        לשב ילוא ,ותוא וכפה םיטירבהו םילשוריל עיגה ,ץראל  ,םלועה יבחרב ולש תועסמה
        תיבב .הלקה הישעתה לע יארחאל ,ןובשח האור ותויה  החידבה .ףוס םהל ןיאש המודש
        תדילי ,טדימש תיבל הצרת לש התיבל ןמזוה אוה תסנכה  התיה 'תונורחא תועידי' תונורדסמב
          םשמ קלתסהל וליכשה הירוהש ,היכ'צ הבלסיטרב  יסק'ג -ריואב םישגנתמ םיסוטמ ינש םאש
          החילצמ תינעבוכל התיה ןאכ .ץראל תולעלו ןמזב
                                              .םהינשב היהי

                                                   4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9