Page 6 - I86
P. 6

וקורמב תונויד לע הקאנ םע ןמור                                ורפב ו'ציפ ו'צאמ ימורמב  יאווהב יוואמ יאה לעמ ןואדב הסיט
 עקר לע םייבירקב ילש תופיה םע"
 "םלועב הלודגה זורקה תניפס

               ."םימי םתואב םש                 לש ותשאל םיעבוכ הרפת רתיה ןיבש
    רבכשכ ךשמהבו 'לאלצב'ב הקיפרג דמל אוה  י"ע דובכ רחא ונלבוה     גוזה ,החרפ הבהאה .הללאדבע ךלמה
    תונייטצהב ןושאר ראות םייס ,ביבא לתל רבע  קאטאבה טבש ירבח      יק'ג-עשוהי :םידלי העברא םהל ודלונו ןתחתה
    ,רתוי רחואמו ,היפרגואיגו היפוסוליפ ידומילב              רויצה תניפב םינש תורשע רבכ קיזחמש הז -
    יפארג ךרועכ דבעו באו יושנ היה רבכשכ  יאה זכרמל תויאצח יטוע  תועידי' לש עובשה ףוס ףסומב ,דליל עובשה
    ינש ראותו הריתי תונייטצהב השע – םינותעב  .הרטמוסבש "ריסומאס"    םינוקזה תבו יסק'ג-ףסוי ,תימלוש ,'תונורחא
            .םיעדמה לש היפוסוליפב  ריבסה ,ונלש הוולמה                    .תירונ
    ,ביבא לת תא ,הלאה םייחה תא בהא אוה
    עדוותה םהילאש םימסרופמה לכל הבריקה תא  ןידה תיבב רבודמש         תקהל לש רייצל יתכפה"
    .םהמ קלחל ךפהו יאבצה תורישה ימיב בורקמ  םיגהונ ויה ובו ימוקמה                "ל"חנה

                         לש םפוג תא קלחל       רפס יתבב ודמל ןוסק'ג תחפשמ ידלי לכ
         םרותש ימל יתבשחנ"                      הויק סויגה דעומ עיגהבו םייטסיטילא םייתד
        "קרוי-וינ ריעה תלכלכל      69-ל תוומל םינודינה     דוקיפ לש רייצל תונמתהלו ל"חנל עיגהל יסק'ג
    התייהש התינחל אשינ אוה 1967 ינויב  ידי לע ולכאנש םיקלח     יתכפה" .עשוהי רוכבה ויחא ומכ – ל"חנה
    תוזחמ לכב זא הפתתשהו היפהפי תינדקר  ךלמהשכ ,םיטפושה      רהוז ירואש םימיב ,ל"חנה תקהל לש רייצל
    .םייתעבגב ררוגתהל ורבע םהו םילודגה רמזה               ,הקהלה לש םינוכרעמה תא ודימעה יאנב יסויו
    םויכ ,איגל בא יסק'ג היה רבכ 26 ןב היהשכ ןודינה לש וחומ תא לכוא   בתכ ןושיק םירפאו הילע דקיפ ןואג םרוהי
    םלצ ,קרוי וינב ררוגתמה העבראל בא ,50 ןב  "וביל תא הכלמהו      תא םהל יתרייצ ינא" – יסק'ג רכזנ -"םהל
    באו יושנ ,47 ןב ,ןר דלונ וירחא .ריכב היזיולט             ויה םימסרופמה לכו ,הינכתה תאו ,תורואפתה


                                                   6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11